인스타그램 YOUTUBE Notice FAQ
CS CENTER

เมดิคัลแล็บเป็นธุรกิจความงามที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์เนมเกรดทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในทากงารแพทย์อื่น ๆ อีกด้วย.
กำลังดำเนินการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ละชนิด ดำเนินการร่วมกับเอสเทติคส์ของต่างประเทศและสถาบันเสริมความงาม ดูแลรักษาผิวพรรณ/เปอตี/ศัลยกรรมตกแต่ง ภายในประเทศ.

เมดิคัลแล็บจะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และจะนำพา 'K-บิวตี้' ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก.

Company Identity

Symbol System

Symbol System

นำพา Kบิวตี้ ให้ก้าวไกล คือ วิสัยทัศน์ VISION ของเมดิคัลแล็บ ลักษณะโรงงานที่เป็นโรงงานสำหรับผลิตสินค้าภายใต้รูปแบบและแบรนด์ของตนเองมารวมกับตัวอักษร 'M' จากคำว่า MEDICAL LAB กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมดิคัลแล็บแห่งนี้.

Grid System

Grid System

Color System

Color System

Blue Color หมายถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ แสดงถึงความมีภาวะผู้นำที่มีเจตนารมณ์ของการปฏิรูป Green Color หมายความว่า การดูแลเอาใจใส่ นึกถึงลูกค้าเป็นคนแรกและพยายามต่อยอดพัฒนานั้น คือ เส้นทางสู่อนาคตอันสดใส .

MISFILL+ โททัล บิวตี้ โซลลูชั่น แบรนด์ เซ็ตฟิลเลอร์ที่มาพร้อมกับดูโอเดิมและแคนนูลล่า มีแอมเพิลที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ EGF เป็นส่วนประกอบ และมาส์กแพ็กที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการฟื้นบำรุงผิวพรรณ
ช่วยแก้ปัญหาความกังวลใจในทุกเรื่องผิวอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย, วอลลุ่ม, สีผิว, ความชุ่มชื้น
และได้รับการรับรองมาตรฐาน KFDA, CE, ISO, GMP ฯลฯ จากทั้งในและนอกประเทศ
จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสบายใจหายห่วง

VOLUME IN MISFILL+

ดว้ยอนภุาคขนาดเฉพาะของ ช่วยเตมิเตม็
ใบหน้าใหด้มูวีอลมุ่มากขึ้นโดยเฉพาะการแกไขคางทู่,
จมกูและเสน้โครงหนาใหด้ดูมีากนิ่งขึ้น

VOLUME IN MISFILL+

ช่วยแกไขฟื้นฟลูกึถงึผวิชั้นกลางและสามารถเตมิเตม็ริ้ว
รอยรอ่งลกึไดอ้ยางมปีระสทิธภิาพเหมาะสาหรบับรเวณ ปาก,
ริ้วรอยรอ่งแกม้, ริ้วรอยหนาปาก, มมุปากตก อื่นๆ

VOLUME IN MISFILL+

ดว้ยอนภุาคที่เลก็สามารถใช้ไดก้บับรเวณที่บอบบางเช่น
ริ้วรอยตื้นๆหรอืบรเวณที่ผวิบางๆ

สามารถเพิ่มความสวยไดเพยีงครั้งเดยีว VOLUME IN MISFILL+ ผลติภณัฑม์ปีรมิาณความจสุาหรบั MISFILL+ PRP ขนาด 10ml

เป็นผลติภณัฑค์ณุภาพสงุที่สามารถใช้รกัษาไดท้กุจดุ
เช่นทรวงหนาอกสะโพก และอื่นๆ


สาหรบัหนากระจางใส VOLUME IN MISFILL+ การรกัษาทางเลอืกของการเตมิไขมนั
เพื่อความธรรมชาตและผวิกระจางใส

PRO PRP เป็นสิ่งจาเป็นสาหรบัการรกัษาทางเลอืกของ
การเตมิไขมนัและสามารถดงึจานวนสงูสดุของ
PRP ได้ อยางปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพสงูโดยไมจ่าเป็นตอ้งมี
ความชานาญพเศษ

Shining BABY FACE commencement BABYFACE with MISFILL+(In Thailand)

ผลิตภัณฑ์ เซรั่ม เติมความชุ่มชื่นให้ผิว
จากประเทศเกาหลี ที่มีส่วนประกอบของ Niacinamide และ Adenosine เนื้อเซรั่ม ซึมซาบเร็ว ช่วยให้ผิวกระจ่างใส พร้อมปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิว มอบความชุ่มชื่น พร้อมทั้งปรับให้ผิวสมดุล ผลิตภัณฑ์ BABY FACE มีความอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ช่วยสร้างผิวสุขภาพดีผลิตภัณฑ์สำหรับ Anti-aging เพื่อการบำรุงผิวที่กระจ่างใส VITAL IN MISFILL +

ใช้เทคโนโลยี NMC (nano mesh cross linking)
แสดงผลการต่อต้านริ้วรอยและกระจ่างใส เพื่อผิวที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่มี adenosine, peptide, capper tripeptide, niacinamide และ glutacion
เป็นส่วนผสมที่ดีเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูผิวและริ้วรอยไวท์เทนนิ่ง
สามารถรู้สึกได้ว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ด้วยระยะเวลาดำเนินการที่สั้นและความเจ็บปวดน้อยลงทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทันทีหลังจากทำหัตถการ

DIAMOND MISFILL+ DIAMOND MISFILL+

THREAD LUV MISFILL

เส้นร้อยไหม

ได้มีผล V-line บนใบหน้าที่มีแรงดึงที่แข็งแกร่งและทำให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี

DIAMOND MISFILL+ DIAMOND MISFILL+

DIAMOND MISFILL+

สารปรับโครงหน้ารูปเพชรดูมีออร่าต่างจากผู้อื่น
ช่วยเนรมิตโครงหน้าที่สวยและมีความยืดหยุ่น
ให้สวยเป๊ะ ดูอ่อนกว่าวัย และดูเล็ก เรียว เป็นโครงหน้าสวยสามมิติ

มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและช่วยยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยจึงไม่มีปัญหาการจับตัวเป็นก้อนกับไขมันที่สลายไป เผยให้เห็นโครงหน้าที่ดูเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ต่างจากผลิตภัณฑ์เจ้าอื่น

REㆍเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเมดิคัลเกรดยอดนิยม ประกอบไปด้วยสารสกัดคาเวียร์ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงและอุดมไปด้วยสารอาหารผิว พรีเมียม REㆍMask และครีม REㆍpair ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดใบบัวบกหรือมาเดคาสโซไซด์ที่ดีที่สุดต่อการฟื้นบำรุงผิวเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์
นอกจากการฟื้นบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นโดยการปรับผิวให้ขาวกระจ่างและลดริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลใจในเรื่องของผิวที่หย่อนคล้อยและผิวหมองคล้ำอีกด้วย

Re mask BIO-RADIANCE MEDICAL MASK

แพค็มาส์กหน้าสําหรบัผิวบอบบาง
ที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้อยางรวดเรว็และสมบูรณ์
มสีารสกดัจากปลาคาเวยีรและสารสกดัเหด็โคนขาว
มอบสารอาหารและความชุ่มชื้นใหก้บัผว
ช่วยปรบัสผีวิและปรบัสภาพผวิแหง้ใหผ้วิกระจางใส
เนื้อเยื่อมคีวามหนาแน่นสมัผสัใกลช้ิดกบัผวิหนัง
ช่วยผวิขาวใสและฟื้นฟรูิ้วรอยยดืหยนุ่และมสีขุภาพดี

Re pair Cica Cream(Madecassoside)

อินเทนซีฟมาเดคาสครีมที่มีประสิทธิภาพในการช่วยชะลอวัยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว ทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดจากเป็ปไทด์และมาเดคาสโซไซด์ ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอย.

มีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นบำรุงผิว / ช่วยดูแลรักษาผิวที่มีการถูกทำร้ายหรือเสื่อมสภาพ /
ลดเลือนริ้วรอย / ผลัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว / บำรุงและลดรอยบนผิวหนัง /
เติมความชุ่มชื้นและปกป้องชั้นผิว / เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว

สามารถซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เติมความมีชีวิตชีวาให้แก่ผิว สารสกัดมาเดคาสโซไซด์ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผิวที่เกิดรอยขีดข่วนหรือฟกช้ำ

Re pair Moisture Essence Sun (SPF 50+ PA++++)

ครีมกันแดดแบบ All-in-one ที่ไม่เคยมีมาก่อน
มอยเจอร์ไรเซอร์ที่รวมแตกต่างกันถึงสามแบบ!
กรดไฮยาลูโรนิกส์สามเท่า!

ไม่มีสารตกค้าง
มีสีขาวเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ
SPF50+/PA++++
ปกป้องนานกว่า 750 นาที
ป้องกัน UVA, UVB! การป้องกันรังสี UV ที่ทรงพลังที่สุด
มีส่วนผสมของต้นเบิร์ชเพื่อสุขภาพผิว
เอสเซนส์มอยส์เจอร์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพผิว
มีส่วนประกอบ Adenosine, Niacinamide, madecasoside,
ต้นเบิร์ช, สารสกัดจากลาเวนเดอร์, สารสกัดจากดอกไม้คอร์นฟลาวเวอร์

Re mts ความยืดหยุ่น+ริ้วรอย+รอยผ่าตัด+ฟื้นฟูสภาพผิว + รักษาสิว

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจน ลดริ้วรอย และมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาผิวพรรณให้ดูสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ.
ใช้ 100% ในการฟื้นฟูสภาพของผิว
สร้างช่องขนาดไมโครมากมายโดยไม่ทำลายเซลล์ผิว ช่วยชักนำให้เกิดการดูดซึมสาร และกระตุ้นผิวให้เกิดการฟื้นฟู
ผิวขรุขระอันเกิดจากสิว แขกที่ไม่ได้รับเชิญ!
การบำรุงรักษาที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การรักษาสิวที่รักษาให้หายยากไปจนถึงรอยหลุมสิว
ทำลายต่อมไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ! ลดเลือนรอยหลุมสิวให้หายไป

World Wide
Beauty

 
เมดิคัลแล็บส่งออกเครื่องสำอางพรีเมียมและฟิลเลอร์คุณภาพสูงขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
มีการให้บริการREㆍเอสเทติคส์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีจีน นครเซี่ยงไฮ้
พยายามอบรมบ่มเพาะให้ได้บุคลากรผู้มีความสามารถในงานด้านความงามผิวพรรณจากสถาบัน
จากการร่วมมือของคลินิกสกายภายในประเทศทำให้คุณสามารถใช้บริการของเราที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ

สถาบันศัลยกรรมตกแต่ง เปอตี / กึ่งถาวร / ความงามด้านผิวพรรณ

สมาชิกในคณะผู้บรรยายของสถาบันเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ดำเนินการหลักสูตรระดับสูง เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถส่งให้ไปปฏิบัติงานเป็นอาชีพหลักได้ ทั้งนี้จึงเป็นสถานที่อบรมผู้ที่มีศักยภาพให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของประเทศต่าง ๆ และในโกลบอล เน็ตเวิร์ค .

ความร่วมมือระหว่าง RE·N & คลินิก Sky

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ช่วยเนรมิตความงามให้แก่ลูกค้า ผ่านการรักษาที่เหมาะสมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ใช้วิธีการรักษาโดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง ให้บริการการแพทย์คุณภาพสูงผ่านการร่วมมือกันของคลินิกศัลยกรรมตกแต่งสาขาหลัก.

เกาหลีใต้ ยูเครน
Nano Beauty Group
beauty.derma.ua@gmail.com
คีร์กีซสถาน
คาซัคสถาน อิรัก
Pure Solution Global
สวีเดน
Pure Solution Global
เติร์กเมนิสถาน
Pure Solution Global
ทาจิกิสถาน
Pure Solution Global
อุซเบกิสถาน
이란
Pure Solution Global
카타르
Pure Solution Global
오만
Pure Solution Global
รัสเซีย
Medical Estate Group Ltd
จีน ฮ่องกง
Pure Solution Global
대만 인도네시아 มาเลเซีย
베트남 ไทย อาเซอร์ไบจาน
ตุรกี
Stem Saglik Urunleri Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti
미얀마 อิหร่าน
Pure Solution Global
close
close