인스타그램 YOUTUBE Notice FAQ
CS CENTER

เมดิคัลแล็บเป็นธุรกิจความงามที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์เนมเกรดทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในทากงารแพทย์อื่น ๆ อีกด้วย.
กำลังดำเนินการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ละชนิด
ดำเนินการร่วมกับเอสเทติคส์ของต่างประเทศและสถาบันเสริมความงาม ดูแลรักษาผิวพรรณ/เปอตี/ศัลยกรรมตกแต่ง ภายในประเทศ.
เมดิคัลแล็บจะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และจะนำพา 'K-บิวตี้' ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก.

Company Identity

Symbol System

Symbol System

นำพา Kบิวตี้ ให้ก้าวไกล คือ วิสัยทัศน์ VISION ของเมดิคัลแล็บ ลักษณะโรงงานที่เป็นโรงงานสำหรับผลิตสินค้าภายใต้รูปแบบและแบรนด์ของตนเองมารวมกับตัวอักษร 'M' จากคำว่า MEDICALLAB KOREA กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมดิคัลแล็บแห่งนี้.

Grid System

Grid System

Color System

Color System

Blue Color หมายถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ แสดงถึงความมีภาวะผู้นำที่มีเจตนารมณ์ของการปฏิรูป Green Color หมายความว่า การดูแลเอาใจใส่ นึกถึงลูกค้าเป็นคนแรกและพยายามต่อยอดพัฒนานั้น คือ เส้นทางสู่อนาคตอันสดใส .

MISFILL+ โททัล บิวตี้ โซลลูชั่น แบรนด์ เซ็ตฟิลเลอร์ที่มาพร้อมกับดูโอเดิมและแคนนูลล่า
มีแอมเพิลที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ EGF เป็นส่วนประกอบ และมาส์กแพ็กที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการฟื้นบำรุงผิวพรรณ
ช่วยแก้ปัญหาความกังวลใจในทุกเรื่องผิวอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย, วอลลุ่ม, สีผิว, ความชุ่มชื้น
และได้รับการรับรองมาตรฐาน KFDA, CE, ISO, GMP ฯลฯ จากทั้งในและนอกประเทศ
จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสบายใจหายห่วง

ดว้ยอนภุาคขนาดเฉพาะของ ช่วยเตมิเตม็
ใบหน้าใหด้มูวีอลมุ่มากขึ้นโดยเฉพาะการแกไขคางทู่,
จมกูและเสน้โครงหนาใหด้ดูมีากนิ่งขึ้น

ช่วยแกไขฟื้นฟลูกึถงึผวิชั้นกลางและสามารถเตมิเตม็ริ้ว
รอยรอ่งลกึไดอ้ยางมปีระสทิธภิาพเหมาะสาหรบับรเวณ ปาก,
ริ้วรอยรอ่งแกม้, ริ้วรอยหนาปาก, มมุปากตก อื่นๆ

ดว้ยอนภุาคที่เลก็สามารถใช้ไดก้บับรเวณที่บอบบางเช่น
ริ้วรอยตื้นๆหรอืบรเวณที่ผวิบางๆ

ฟิลเลอร์ระยะยาวที่นำมาปรับใช้กับเทคโนโลยี CROSS LINK

ฟิลเลอร์ระยะยาวสำหรับใบหน้าแบบพรีเมี่ยม

ในบรรดาฟิลเลอร์ MISFILL+ เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหนียวแน่นสูง
MISFILL+ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในด้านคุณภาพสูง
มาพร้อมกับ Needle 20G X 50mm Cannula, 25G X 13mm UTW
สามารถย่อยสลายอย่างปลอดภัยโดยเอมไซม์ Hyaluronidase
MISFILL+ IMPLANT สามารถใช้ได้กับหน้าผาก, จมูก, ริ้วรอยร่องแก้ม, แก้ม หรือบริเวณที่บอบบาง
โดยเฉพาะวอลลุ่มจมูก สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ชัดที่สุด

สามารถเพิ่มความสวยไดเพยีงครั้งเดยีว

ผลติภณัฑม์ปีรมิาณความจสุาหรบั MISFILL+ PRP ขนาด 10ml!

เป็นผลติภณัฑค์ณุภาพสงุที่สามารถใช้รกัษาไดท้กุจดุ
เช่นทรวงหนาอกสะโพก และอื่นๆ

PDRN ช่วยฟื้นฟูความชราให้กับผิว

PDRN (Poly Deoxy Ribo Nucleotide)

MISIFLL+ PDRN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูชั้นผิวหนังที่เกิดมาจากความชรา
กระตุ้นความสามารถในการฟื้นฟูของผิว และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในผิว
เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวพรรณและผิวหนังมีสุขภาพดีมีสุขภาพดี
ช่วยฟื้นฟูผิวที่ได้รับความเสียหายจากความชราและการระคายเคืองของผิว
มีส่วนผสมดีเอ็นเอจากปลาแซลมอน (PDRN) จึงให้เห็นผลเร็ว และอยู่ได้ยาวนานbr>

Shining BABYFACE commencement

ผลิตภัณฑ์ เซรั่ม เติมความชุ่มชื่นให้ผิว
จากประเทศเกาหลี ที่มีส่วนประกอบของ Niacinamide และ Adenosine เนื้อเซรั่ม ซึมซาบเร็ว ช่วยให้ผิวกระจ่างใส
พร้อมปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิว มอบความชุ่มชื่น พร้อมทั้งปรับให้ผิวสมดุล
ผลิตภัณฑ์ BABYFACE มีความอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ช่วยสร้างผิวสุขภาพดีผลิตภัณฑ์สำหรับ Anti-aging เพื่อการบำรุงผิวที่กระจ่างใส

ใช้เทคโนโลยี NMC (nano mesh cross linking)
แสดงผลการต่อต้านริ้วรอยและกระจ่างใส เพื่อผิวที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่มี adenosine, peptide, capper tripeptide, niacinamide และ glutacion
เป็นส่วนผสมที่ดีเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูผิวและริ้วรอยไวท์เทนนิ่ง
สามารถรู้สึกได้ว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ด้วยระยะเวลาดำเนินการที่สั้นและความเจ็บปวดน้อยลงทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทันทีหลังจากทำหัตถการ

MOISTURE ESSENCE SUN

เครื่องส ำอำงที่มีคุณสมบัติถึง 3 ระดับ [ผิวกระจ่ำงใส · ลดริ้วรอย · สำรสกัดที่ช่วยกันแดด]

ครีมกันแดดที่ช่วยฟื้นบ ำรุงผิวที่บอบบำง และอ่อนแอ
ช่วยดูแลผิวสำรสกัดจำกดอกไม้เดซ
สำรสกัดจำกต้นจำจัก, สำรสกัดจำกลำแวนเดอร์, สำรสกัดจำกดอกเบญจมำศ,
ฟื้นบ ำรุงผิวให้มีควำมชุ่มชื้น, ปกป้อง, แก้ไขปัญหำของผิว


ระบบกำรพ่นที่แข็งแรง และมั่นคง

ส่งผ่ำนส่วนประกอบที่ส ำคัญให้แก่ผิวอย่ำงล ้ำลึก
ด้วยระบบกำรพ่นที่แม่นย ำ มอเตอร์ที่แข็งแรงและมั่นคง
ขณะที่ใช้งำน คุณสมบัติในส่วนที่ช่วยซึมซับของน ้ำหรือแอมเพิล
มีหลำยคุณสมบัติที่สำมำถสัมผัสได้โดยตรง ผิวขำวกระจ่ำงใส, ให้ควำมเต่งตึง
รูขุมขนกระชับ, ลดรอบแผลเป็น, ริ้วรอยดูจำง ที่ส่งผ่ำนส่วนประกอบที่ส ำคัญไปจนถึงชั้นผิวหนังแท


1 กล่อง – 20 ขวด
เป็นควำมเข้ำกันที่สุดของ MISFILL+ Injector
* สินค้ำนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว ห้ำมน ำมำก ำจัดซ ้ำและห้ำมน ำกลับมำใช้ใหม


THREAD

เส้นร้อยไหม

ได้มีผล V-line บนใบหน้าที่มีแรงดึงที่แข็งแกร่งและทำให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี

Premium facial contour solution

สร้ำงโครงหน้ำที่สวยงำม และมีควำมยืดหยุ่น
โซลลูชั่นของโครงหน้ำไดมอนด์ที่มอบควำมโดดเด่นของคุณ
มอบใบหน้ำที่เล็กและเรียว

ช่วยเพิ่มให้ผิวแข็งแรง
เพิ่มควำมยืดหยุ่นอย่ำงไม่มีปัญหำ เติมเต็มส่วนที่หำยไป
ไขมันที่ขำดหำย, ที่ต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ
ท ำให้หน้ำเรียวอย่ำงเป็นธรรมชำติ และอ่อนเยำว์

Premium body contour solution

MISFILL+ DIAMOND BODY เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงเพื่อ
สลำยไขมันของร่ำงกำย
สร้ำงควำมยืดหยุ่นให้กับผิวยิ่งขึ้น
ด้วยคุณสมบัติของกำรสลำยไขมัน และกระตุ้นส่วนประกอบคอลลำเจน

ส่วนโค้งธรรมชำติของร่ำงกำย
สร้ำงควำมยืดหยุ่นที่สำมำรถไปในส่วนที่ลึก
ให้ควำมปกป้องอย่ำงประณีต และเรียบเนียน
เพิ่มควำมกระชับ, สร้ำงควำมแข็งแรงให้กับกำรยืดหยุ่นของผิวbr>

RE • เป็นแบรนด์เครื่องสำอางเมดิคัลเกรดยอดนิยม ประกอบไปด้วยสารสกัดคาเวียร์ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงและอุดมไปด้วยสารอาหารผิว พรีเมียม
RE • Mask และครีม RE • pair ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดใบบัวบกหรือมาเดคาสโซไซด์ที่ดีที่สุดต่อการฟื้นบำรุงผิวเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์
นอกจากการฟื้นบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นโดยการปรับผิวให้ขาวกระจ่างและลดริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลใจในเรื่องของผิวที่หย่อนคล้อยและผิวหมองคล้ำอีกด้วย

BIO-RADIANCE MEDICAL MASK

แพค็มาส์กหน้าสําหรบัผิวบอบบาง
ที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้อยางรวดเรว็และสมบูรณ์
มสีารสกดัจากปลาคาเวยีรและสารสกดัเหด็โคนขาว
มอบสารอาหารและความชุ่มชื้นใหก้บัผว
ช่วยปรบัสผีวิและปรบัสภาพผวิแหง้ใหผ้วิกระจางใส
เนื้อเยื่อมคีวามหนาแน่นสมัผสัใกลช้ิดกบัผวิหนัง
ช่วยผวิขาวใสและฟื้นฟรูิ้วรอยยดืหยนุ่และมสีขุภาพดี

Cica Cream (Madecassoside)

อินเทนซีฟมาเดคาสครีมที่มีประสิทธิภาพในการช่วยชะลอวัยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว
ทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดจากเป็ปไทด์และมาเดคาสโซไซด์ ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอย.
มีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นบำรุงผิว / ช่วยดูแลรักษาผิวที่มีการถูกทำร้ายหรือเสื่อมสภาพ /
ลดเลือนริ้วรอย / ผลัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว / บำรุงและลดรอยบนผิวหนัง /
เติมความชุ่มชื้นและปกป้องชั้นผิว / เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว
สามารถซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เติมความมีชีวิตชีวาให้แก่ผิว
สารสกัดมาเดคาสโซไซด์ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผิวที่เกิดรอยขีดข่วนหรือฟกช้ำ

Moisture Essence Sun (SPF 50+ PA++++)

ครีมกันแดดแบบ All-in-one ที่ไม่เคยมีมาก่อน
มอยเจอร์ไรเซอร์ที่รวมแตกต่างกันถึงสามแบบ! กรดไฮยาลูโรนิกส์สามเท่า!
ไม่มีสารตกค้าง, มีสีขาวเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ
SPF50+/PA++++ ปกป้องนานกว่า 750 นาที
ป้องกัน UVA, UVB! การป้องกันรังสี UV ที่ทรงพลังที่สุด
มีส่วนผสมของต้นเบิร์ชเพื่อสุขภาพผิว
เอสเซนส์มอยส์เจอร์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพผิว
มีส่วนประกอบ Adenosine, Niacinamide, madecasoside,
ต้นเบิร์ช, สารสกัดจากลาเวนเดอร์, สารสกัดจากดอกไม้คอร์นฟลาวเวอร์

World Wide
Beauty

 
เมดิคัลแล็บส่งออกเครื่องสำอางพรีเมียมและฟิลเลอร์คุณภาพสูงขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
มีการให้บริการRE • เอสเทติคส์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีจีน นครเซี่ยงไฮ้
พยายามอบรมบ่มเพาะให้ได้บุคลากรผู้มีความสามารถในงานด้านความงามผิวพรรณจากสถาบัน
จากการร่วมมือของคลินิกสกายภายในประเทศทำให้คุณสามารถใช้บริการของเราที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ

สถาบันศัลยกรรมตกแต่ง เปอตี / กึ่งถาวร / ความงามด้านผิวพรรณ

สมาชิกในคณะผู้บรรยายของสถาบันเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ดำเนินการหลักสูตรระดับสูง เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถส่งให้ไปปฏิบัติงานเป็นอาชีพหลักได้ ทั้งนี้จึงเป็นสถานที่อบรมผู้ที่มีศักยภาพให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของประเทศต่าง ๆ และในโกลบอล เน็ตเวิร์ค .

ความร่วมมือระหว่าง RE • N & คลินิก Sky

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ช่วยเนรมิตความงามให้แก่ลูกค้า ผ่านการรักษาที่เหมาะสมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ใช้วิธีการรักษาโดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง ให้บริการการแพทย์คุณภาพสูงผ่านการร่วมมือกันของคลินิกศัลยกรรมตกแต่งสาขาหลัก.

เกาหลีใต้ ยูเครน
Nano Beauty Group
beauty.derma.ua@gmail.com
คีร์กีซสถาน
คาซัคสถาน อิรัก
Pure Solution Global
สวีเดน
Pure Solution Global
เติร์กเมนิสถาน
Pure Solution Global
ทาจิกิสถาน
Pure Solution Global
อุซเบกิสถาน
이란
Pure Solution Global
카타르
Pure Solution Global
오만
Pure Solution Global
รัสเซีย
Medical Estate Group Ltd
จีน ฮ่องกง
Pure Solution Global
대만 인도네시아 มาเลเซีย
베트남 ไทย อาเซอร์ไบจาน
ตุรกี
Stem Saglik Urunleri Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti
미얀마 อิหร่าน
Pure Solution Global
close
close