인스타그램 YOUTUBE Notice FAQ
CS CENTER

เมดิคัลแล็บเป็นธุรกิจความงามที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์เนมเกรดทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในทากงารแพทย์อื่น ๆ อีกด้วย.
กำลังดำเนินการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ละชนิด ดำเนินการร่วมกับเอสเทติคส์ของต่างประเทศและสถาบันเสริมความงาม ดูแลรักษาผิวพรรณ/เปอตี/ศัลยกรรมตกแต่ง ภายในประเทศ.

เมดิคัลแล็บจะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และจะนำพา 'K-บิวตี้' ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก.

Company Identity

Symbol System

Symbol System

นำพา Kบิวตี้ ให้ก้าวไกล คือ วิสัยทัศน์ VISION ของเมดิคัลแล็บ ลักษณะโรงงานที่เป็นโรงงานสำหรับผลิตสินค้าภายใต้รูปแบบและแบรนด์ของตนเองมารวมกับตัวอักษร 'M' จากคำว่า MEDICAL LAB กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมดิคัลแล็บแห่งนี้.

Grid System

Grid System

Color System

Color System

Blue Color หมายถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ แสดงถึงความมีภาวะผู้นำที่มีเจตนารมณ์ของการปฏิรูป Green Color หมายความว่า การดูแลเอาใจใส่ นึกถึงลูกค้าเป็นคนแรกและพยายามต่อยอดพัฒนานั้น คือ เส้นทางสู่อนาคตอันสดใส .

MISFILL+ โททัล บิวตี้ โซลลูชั่น แบรนด์ เซ็ตฟิลเลอร์ที่มาพร้อมกับดูโอเดิมและแคนนูลล่า มีแอมเพิลที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ EGF เป็นส่วนประกอบ และมาส์กแพ็กที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการฟื้นบำรุงผิวพรรณ
ช่วยแก้ปัญหาความกังวลใจในทุกเรื่องผิวอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย, วอลลุ่ม, สีผิว, ความชุ่มชื้น
และได้รับการรับรองมาตรฐาน KFDA, CE, ISO, GMP ฯลฯ จากทั้งในและนอกประเทศ
จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสบายใจหายห่วง

VOLUME IN MISFILL+

ดว้ยอนภุาคขนาดเฉพาะของ ช่วยเตมิเตม็
ใบหน้าใหด้มูวีอลมุ่มากขึ้นโดยเฉพาะการแกไขคางทู่,
จมกูและเสน้โครงหนาใหด้ดูมีากนิ่งขึ้น

VOLUME IN MISFILL+

ช่วยแกไขฟื้นฟลูกึถงึผวิชั้นกลางและสามารถเตมิเตม็ริ้ว
รอยรอ่งลกึไดอ้ยางมปีระสทิธภิาพเหมาะสาหรบับรเวณ ปาก,
ริ้วรอยรอ่งแกม้, ริ้วรอยหนาปาก, มมุปากตก อื่นๆ

VOLUME IN MISFILL+

ดว้ยอนภุาคที่เลก็สามารถใช้ไดก้บับรเวณที่บอบบางเช่น
ริ้วรอยตื้นๆหรอืบรเวณที่ผวิบางๆ

สามารถเพิ่มความสวยไดเพยีงครั้งเดยีว VOLUME IN MISFILL+ ผลติภณัฑม์ปีรมิาณความจสุาหรบั MISFILL+ PRP ขนาด 10ml

เป็นผลติภณัฑค์ณุภาพสงุที่สามารถใช้รกัษาไดท้กุจดุ
เช่นทรวงหนาอกสะโพก และอื่นๆ

สาหรบัหนากระจางใส VOLUME IN MISFILL+ การรกัษาทางเลอืกของการเตมิไขมนั
เพื่อความธรรมชาตและผวิกระจางใส

PRO PRP เป็นสิ่งจาเป็นสาหรบัการรกัษาทางเลอืกของ
การเตมิไขมนัและสามารถดงึจานวนสงูสดุของ
PRP ได้ อยางปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพสงูโดยไมจ่าเป็นตอ้งมี
ความชานาญพเศษ

หมดกังวลเรื่องลดความอ้วน โดยผลิตภัณฑ์

MISFILL+ FACE/BODY

ช่วยในการสะลายไขมัน deoxhycholic acid
และขับออก เป็นวิธีการที่ทำขึ้นเพื่อใช้สลายไขมันหน้า
และร่างกายหลังจากการทดลองทางคลินิกในระยะยาว

VOLUME IN MISFILL+

ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์คือ deoxcholic aicd
เพื่อสลายไขมันและส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน
ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการยกกระชับผิวหน้า
และฟื้นฟูริ้วรอยผิว

Shining BABY FACE commencement BABYFACE with MISFILL+(In Thailand)

ผลิตภัณฑ์ เซรั่ม เติมความชุ่มชื่นให้ผิว
จากประเทศเกาหลี ที่มีส่วนประกอบของ Niacinamide และ Adenosine เนื้อเซรั่ม ซึมซาบเร็ว ช่วยให้ผิวกระจ่างใส พร้อมปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิว มอบความชุ่มชื่น พร้อมทั้งปรับให้ผิวสมดุล ผลิตภัณฑ์ BABY FACE มีความอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ช่วยสร้างผิวสุขภาพดี

ผลิตภัณฑ์สำหรับ Anti-aging เพื่อการบำรุงผิวที่กระจ่างใส VITAL IN MISFILL +

ใช้เทคโนโลยี NMC (nano mesh cross linking)
แสดงผลการต่อต้านริ้วรอยและกระจ่างใส เพื่อผิวที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่มี adenosine, peptide, capper tripeptide, niacinamide และ glutacion
เป็นส่วนผสมที่ดีเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูผิวและริ้วรอยไวท์เทนนิ่ง
สามารถรู้สึกได้ว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ด้วยระยะเวลาดำเนินการที่สั้นและความเจ็บปวดน้อยลงทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทันทีหลังจากทำหัตถการ

BIO-RADIANCE MEDICAL MASK BABYFACE with MISFILL+

สว่นผสมกรดไฮยาลโรนิคสามเทาใหค้วามชุ่มชื่นแกผ่วิ
มสีว่นผสมของกรดไฮยาลโรนิคสามเทาช่วยใหค้วามชุ่มชื่นแกผ่วิทาใหผ้วิชุ่มชื่นและมสีขุภาพดี
Anti-Inflammatory + Regeneration + Skin Protection + Elasticity
MISFILL+ ช่วยปกป้องและช่วยฟื้นฟผูวิจากสิ่งเราภายนอกและมปีระสทิธภิาพในการดแลผวิพรรณและความยดืหยนุ่ของผว

THREAD LUV MISFILL

เส้นร้อยไหม
ได้มีผล V-line บนใบหน้าที่มีแรงดึงที่แข็งแกร่งและทำให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี

DIAMOND MISFILL+ DIAMOND MISFILL+

DIAMOND MISFILL+

สารปรับโครงหน้ารูปเพชร ดูมีออร่าต่างจากผู้อื่น
ช่วยเนรมิตโครงหน้าที่สวยและมีความยืดหยุ่น
ให้สวยเป๊ะ ดูอ่อนกว่าวัย และดูเล็ก เรียว เป็นโครงหน้าสวยสามมิติ

มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและช่วยยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยจึงไม่มีปัญหาการจับตัวเป็นก้อนกับไขมันที่สลายไป เผยให้เห็นโครงหน้าที่ดูเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ต่างจากผลิตภัณฑ์เจ้าอื่น

REㆍเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเมดิคัลเกรดยอดนิยม ประกอบไปด้วยสารสกัดคาเวียร์ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงและอุดมไปด้วยสารอาหารผิว พรีเมียม REㆍMask และครีม REㆍpair ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดใบบัวบกหรือมาเดคาสโซไซด์ที่ดีที่สุดต่อการฟื้นบำรุงผิวเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์
นอกจากการฟื้นบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นโดยการปรับผิวให้ขาวกระจ่างและลดริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลใจในเรื่องของผิวที่หย่อนคล้อยและผิวหมองคล้ำอีกด้วย

Re mask BIO-RADIANCE MEDICAL MASK

แพค็มาส์กหน้าสําหรบัผิวบอบบาง
ที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้อยางรวดเรว็และสมบูรณ์
มสีารสกดัจากปลาคาเวยีรและสารสกดัเหด็โคนขาว
มอบสารอาหารและความชุ่มชื้นใหก้บัผว
ช่วยปรบัสผีวิและปรบัสภาพผวิแหง้ใหผ้วิกระจางใส
เนื้อเยื่อมคีวามหนาแน่นสมัผสัใกลช้ิดกบัผวิหนัง
ช่วยผวิขาวใสและฟื้นฟรูิ้วรอยยดืหยนุ่และมสีขุภาพดี

Re pair Cica Cream(Madecassoside)

อินเทนซีฟมาเดคาสครีมที่มีประสิทธิภาพในการช่วยชะลอวัยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว ทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดจากเป็ปไทด์และมาเดคาสโซไซด์ ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอย.

มีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นบำรุงผิว / ช่วยดูแลรักษาผิวที่มีการถูกทำร้ายหรือเสื่อมสภาพ /
ลดเลือนริ้วรอย / ผลัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว / บำรุงและลดรอยบนผิวหนัง /
เติมความชุ่มชื้นและปกป้องชั้นผิว / เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว

สามารถซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เติมความมีชีวิตชีวาให้แก่ผิว สารสกัดมาเดคาสโซไซด์ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผิวที่เกิดรอยขีดข่วนหรือฟกช้ำ

Re pair Moisture Essence Sun (SPF 50+ PA++++)

ครีมกันแดดแบบ All-in-one ที่ไม่เคยมีมาก่อน
มอยเจอร์ไรเซอร์ที่รวมแตกต่างกันถึงสามแบบ!
กรดไฮยาลูโรนิกส์สามเท่า!

ไม่มีสารตกค้าง
มีสีขาวเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ
SPF50+/PA++++
ปกป้องนานกว่า 750 นาที
ป้องกัน UVA, UVB! การป้องกันรังสี UV ที่ทรงพลังที่สุด
มีส่วนผสมของต้นเบิร์ชเพื่อสุขภาพผิว
เอสเซนส์มอยส์เจอร์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพผิว
มีส่วนประกอบ Adenosine, Niacinamide, madecasoside,
ต้นเบิร์ช, สารสกัดจากลาเวนเดอร์, สารสกัดจากดอกไม้คอร์นฟลาวเวอร์

Re mts ความยืดหยุ่น+ริ้วรอย+รอยผ่าตัด+ฟื้นฟูสภาพผิว + รักษาสิว

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจน ลดริ้วรอย และมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาผิวพรรณให้ดูสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ.
ใช้ 100% ในการฟื้นฟูสภาพของผิว
สร้างช่องขนาดไมโครมากมายโดยไม่ทำลายเซลล์ผิว ช่วยชักนำให้เกิดการดูดซึมสาร และกระตุ้นผิวให้เกิดการฟื้นฟู
ผิวขรุขระอันเกิดจากสิว แขกที่ไม่ได้รับเชิญ!
การบำรุงรักษาที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การรักษาสิวที่รักษาให้หายยากไปจนถึงรอยหลุมสิว
ทำลายต่อมไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ! ลดเลือนรอยหลุมสิวให้หายไป

เครื่องสำอางที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด มีความเป็นเลิศ และมีมาตรฐานรับรอง สารที่จำเป็นต่าง ๆ ต่อผิวถูกจัดทำเป็นรูปแบบของเม็ดแค็ปซูลในขนาดที่พอเหมาะ ซึมซาบเข้าสู่ผิวในชั้นลึก ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม แบรนด์เฉพาะทางเครื่องสำอางที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี

เจนเทิล มอยส์ เคลนซิ่ง อิมัลชั่น เคลนซิ่ง อิมัลชั่น ที่ช่วยรักษาสภาพผิวให้ดูสดใส และใช้ล้างเมคอัพบนใบหน้าให้สะอาดหมดจด พร้อมมอบความชุ่มชื่น ให้ผิวหน้ารู้สึกเบาสบาย.

ซอฟต์ เฟเชี่ยล โฟม โฟมล้างหน้าที่ดีที่สุด ช่วยปกป้องปัญหาผิว ทั้งยังช่วยรักษาผิวพรรณให้ชุ่มชื่นและสะอาดด้วยเนื้อโฟมนุ่ม บางเบา.

มอยส์เจอร์ โนนิ่ง โลชั่น โทนนิ่ง โลชั่น อุดมไปด้วยมอยส์เจอไรซ์ ช่วยดูแลสภาพผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่น พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวที่แห้งกร้านหลังการล้างเมคอัพ.

อโล คูลลิ่ง เคียวร์ เจล เจลว่านหางจระเข้บำรุงผิว ช่วยเติมสารอาหารและความชุ่มชื่นให้แก่ผิว บำรุงรักษาและลดอาการระคายเคืองของผิวหนัง.

เอ็นไซม์ ไมโคร พาวเดอร์ ผงเจลขัดผิว มีเอ็นไซม์จากธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อผิว ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออก.

เซลล์ รีแพร์ เอสเซนส์ เอสเซนส์เพื่อผิวฉ่ำวาว ประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและเนเชอรัลโกลว์ ช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำร้ายและช่วยปรับให้ผิวดูสว่างกระจ่างใส.

ดับเบิ้ล พีลลิ่ง เจล 15 ผลิตภัณฑ์ขัดผิวในรูปของเจลเนียนนุ่มและมีความปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ AHA และ BHA ในอัตราส่วนที่พอดีกันตามหลักทางวิทยาศาสตร์.

อินเทนทีฟ อควา ซูทติ้ง ครีม ครีมบำรุงผิว & มอยส์เจอไรเซอร์ ในรูปแบบเจลที่เย็นสดชื่น ให้คุณได้สัมผัสถึงความชุ่มฉ่ำของผิว .

อโล เคียวร์ ชิฟฟ่อน มาส์ก แผ่นมาส์กหน้าบำรุงผิวแบบชิฟฟ่อนสกัดจากว่านหางจระเข้ มีความชุ่มฉ่ำ ช่วยบำรุงและลดอาการระคายเคืองของผิว ทั้งยังเติมสารอาหารและความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอีกด้วย.

เบต้า เซลล์ C-เซรั่ม เซรั่มวิตามิน C แท้ ที่ช่วยเปลี่ยนผิวหมองคล้ำให้กลายเป็นผิวสว่างสดใส.

เพียวริฟายอิ้ง เซรั่ม แอมเพิลที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิว ช่วยบำรุงรักษาปัญหาผิวต่าง ๆ มีส่วนผสมของโอลิโกเมอร์และสารสกัดธรรมชาติจากน้ำทะเล จึงมีส่วนช่วยในการเติมสารอาหารให้แก่เซลล์ผิว.

อินเซนซีฟ ไวทัลลิตี้ อายส์ ครีม อายส์ครีมที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว รวมทั้งยังช่วยในการลดริ้วรอยและเติมสารอาหารอันอุดมสมบูรณ์บำรุงลึกถึงเซลล์ผิว.

โกลด์ โคคูน ไฮ ฟรีเควนซี ครีม ครีมเฉพาะทางใช้สำหรับการยกกระชับระดับลึกด้วยคลื่นความถี่สูงมึสารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยให้การใช้คลื่นความถี่สูงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีสารสกัดจากเปลือกรากของต้นหม่อนที่ช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่าง กับรังไหมทองคำที่ดีที่สุด ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิว .

เฟอร์เฟ็กต์ ซูทติ้ง โมเดลลิ่ง มาส์ก โมเดลลิ่ง มาส์ก ช่วยเติมความชุ่มชื้นและสารสกัดจากชะเอมกับทองคำช่วยบำรุงผิวมีรอยแดงและแพ้ง่าย.

Notice

No 제목 등록일
1

사이트 개편 안내

2019-01-02
맨처음으로 이전페이지 1 다음페이지 마지막으로

World Wide
Beauty

 
เมดิคัลแล็บส่งออกเครื่องสำอางพรีเมียมและฟิลเลอร์คุณภาพสูงขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
มีการให้บริการREㆍเอสเทติคส์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีจีน นครเซี่ยงไฮ้
พยายามอบรมบ่มเพาะให้ได้บุคลากรผู้มีความสามารถในงานด้านความงามผิวพรรณจากสถาบัน
จากการร่วมมือของคลินิกสกายภายในประเทศทำให้คุณสามารถใช้บริการของเราที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ

สถาบันศัลยกรรมตกแต่ง เปอตี / กึ่งถาวร / ความงามด้านผิวพรรณ

สมาชิกในคณะผู้บรรยายของสถาบันเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ดำเนินการหลักสูตรระดับสูง เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถส่งให้ไปปฏิบัติงานเป็นอาชีพหลักได้ ทั้งนี้จึงเป็นสถานที่อบรมผู้ที่มีศักยภาพให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของประเทศต่าง ๆ และในโกลบอล เน็ตเวิร์ค .

ความร่วมมือระหว่าง RE·N & คลินิก Sky

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ช่วยเนรมิตความงามให้แก่ลูกค้า ผ่านการรักษาที่เหมาะสมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ใช้วิธีการรักษาโดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง ให้บริการการแพทย์คุณภาพสูงผ่านการร่วมมือกันของคลินิกศัลยกรรมตกแต่งสาขาหลัก.

ประเทศอังกฤษ โปแลนด์ ประเทศยูเครน
Nano Beauty Group
beauty.derma.ua@gmail.com
เซอร์เบีย ประเทศอียิปต์
Pure Solution Global
info@puresolution.co
ประเทศอิรัก
Pure Solution Global
ซาอุดีอาระเบีย
Pure Solution Global
แอฟริกาใต้
Pure Solution Global
อุซเบกิสถาน
คูเวต
Pure Solution Global
กาตาร์
Pure Solution Global
โอมาน
Pure Solution Global
รัสเซีย
Medical Estate Group Ltd
info@medestgroup.ru
จีน ฮ่องกง
ไต้หวัน ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
close
close