인스타그램 YOUTUBE Notice FAQ
CS CENTER

เมดิคัลแล็บเป็นธุรกิจความงามที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์เนมเกรดทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในทากงารแพทย์อื่น ๆ อีกด้วย.
กำลังดำเนินการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ละชนิด
ดำเนินการร่วมกับเอสเทติคส์ของต่างประเทศและสถาบันเสริมความงาม ดูแลรักษาผิวพรรณ/เปอตี/ศัลยกรรมตกแต่ง ภายในประเทศ.
เมดิคัลแล็บจะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และจะนำพา 'K-บิวตี้' ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก.

Company Identity

Symbol System

Symbol System

นำพา Kบิวตี้ ให้ก้าวไกล คือ วิสัยทัศน์ VISION ของเมดิคัลแล็บ ลักษณะโรงงานที่เป็นโรงงานสำหรับผลิตสินค้าภายใต้รูปแบบและแบรนด์ของตนเองมารวมกับตัวอักษร 'M' จากคำว่า MEDICALLAB KOREA กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมดิคัลแล็บแห่งนี้.

Grid System

Grid System

Color System

Color System

Blue Color หมายถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ แสดงถึงความมีภาวะผู้นำที่มีเจตนารมณ์ของการปฏิรูป Green Color หมายความว่า การดูแลเอาใจใส่ นึกถึงลูกค้าเป็นคนแรกและพยายามต่อยอดพัฒนานั้น คือ เส้นทางสู่อนาคตอันสดใส .

MISFILL+ โททัล บิวตี้ โซลลูชั่น แบรนด์ เซ็ตฟิลเลอร์ที่มาพร้อมกับดูโอเดิมและแคนนูลล่า
มีแอมเพิลที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ EGF เป็นส่วนประกอบ และมาส์กแพ็กที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการฟื้นบำรุงผิวพรรณ
ช่วยแก้ปัญหาความกังวลใจในทุกเรื่องผิวอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย, วอลลุ่ม, สีผิว, ความชุ่มชื้น
และได้รับการรับรองมาตรฐาน KFDA, CE, ISO, GMP ฯลฯ จากทั้งในและนอกประเทศ
จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสบายใจหายห่วง

ดว้ยอนภุาคขนาดเฉพาะของ ช่วยเตมิเตม็
ใบหน้าใหด้มูวีอลมุ่มากขึ้นโดยเฉพาะการแกไขคางทู่,
จมกูและเสน้โครงหนาใหด้ดูมีากนิ่งขึ้น

ช่วยแกไขฟื้นฟลูกึถงึผวิชั้นกลางและสามารถเตมิเตม็ริ้ว
รอยรอ่งลกึไดอ้ยางมปีระสทิธภิาพเหมาะสาหรบับรเวณ ปาก,
ริ้วรอยรอ่งแกม้, ริ้วรอยหนาปาก, มมุปากตก อื่นๆ

ดว้ยอนภุาคที่เลก็สามารถใช้ไดก้บับรเวณที่บอบบางเช่น
ริ้วรอยตื้นๆหรอืบรเวณที่ผวิบางๆ

ฟิลเลอร์ระยะยาวที่นำมาปรับใช้กับเทคโนโลยี CROSS LINK

ฟิลเลอร์ระยะยาวสำหรับใบหน้าแบบพรีเมี่ยม

ในบรรดาฟิลเลอร์ MISFILL+ เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหนียวแน่นสูง
MISFILL+ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในด้านคุณภาพสูง
มาพร้อมกับ Needle 20G X 50mm Cannula, 25G X 13mm UTW
สามารถย่อยสลายอย่างปลอดภัยโดยเอมไซม์ Hyaluronidase
MISFILL+ IMPLANT สามารถใช้ได้กับหน้าผาก, จมูก, ริ้วรอยร่องแก้ม, แก้ม หรือบริเวณที่บอบบาง
โดยเฉพาะวอลลุ่มจมูก สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ชัดที่สุด

สามารถเพิ่มความสวยไดเพยีงครั้งเดยีว

ผลติภณัฑม์ปีรมิาณความจสุาหรบั MISFILL+ PRP ขนาด 10ml!

เป็นผลติภณัฑค์ณุภาพสงุที่สามารถใช้รกัษาไดท้กุจดุ
เช่นทรวงหนาอกสะโพก และอื่นๆ

PDRN ช่วยฟื้นฟูความชราให้กับผิว

PDRN (Poly Deoxy Ribo Nucleotide)

MISIFLL+ PDRN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูชั้นผิวหนังที่เกิดมาจากความชรา
กระตุ้นความสามารถในการฟื้นฟูของผิว และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในผิว
เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวพรรณและผิวหนังมีสุขภาพดีมีสุขภาพดี
ช่วยฟื้นฟูผิวที่ได้รับความเสียหายจากความชราและการระคายเคืองของผิว
มีส่วนผสมดีเอ็นเอจากปลาแซลมอน (PDRN) จึงให้เห็นผลเร็ว และอยู่ได้ยาวนาน

Shining BABYFACE commencement

ผลิตภัณฑ์ เซรั่ม เติมความชุ่มชื่นให้ผิว
จากประเทศเกาหลี ที่มีส่วนประกอบของ Niacinamide และ Adenosine เนื้อเซรั่ม ซึมซาบเร็ว ช่วยให้ผิวกระจ่างใส
พร้อมปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิว มอบความชุ่มชื่น พร้อมทั้งปรับให้ผิวสมดุล
ผลิตภัณฑ์ BABYFACE มีความอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ช่วยสร้างผิวสุขภาพดีผลิตภัณฑ์สำหรับ Anti-aging เพื่อการบำรุงผิวที่กระจ่างใส

ใช้เทคโนโลยี NMC (nano mesh cross linking)
แสดงผลการต่อต้านริ้วรอยและกระจ่างใส เพื่อผิวที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่มี adenosine, peptide, capper tripeptide, niacinamide และ glutacion
เป็นส่วนผสมที่ดีเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูผิวและริ้วรอยไวท์เทนนิ่ง
สามารถรู้สึกได้ว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ด้วยระยะเวลาดำเนินการที่สั้นและความเจ็บปวดน้อยลงทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทันทีหลังจากทำหัตถการ

MOISTURE ESSENCE SUN

เครื่องส ำอำงที่มีคุณสมบัติถึง 3 ระดับ [ผิวกระจ่ำงใส · ลดริ้วรอย · สำรสกัดที่ช่วยกันแดด]

ครีมกันแดดที่ช่วยฟื้นบ ำรุงผิวที่บอบบำง และอ่อนแอ
ช่วยดูแลผิวสำรสกัดจำกดอกไม้เดซ
สำรสกัดจำกต้นจำจัก, สำรสกัดจำกลำแวนเดอร์, สำรสกัดจำกดอกเบญจมำศ,
ฟื้นบ ำรุงผิวให้มีควำมชุ่มชื้น, ปกป้อง, แก้ไขปัญหำของผิว


ระบบกำรพ่นที่แข็งแรง และมั่นคง

ส่งผ่ำนส่วนประกอบที่ส ำคัญให้แก่ผิวอย่ำงล ้ำลึก
ด้วยระบบกำรพ่นที่แม่นย ำ มอเตอร์ที่แข็งแรงและมั่นคง
ขณะที่ใช้งำน คุณสมบัติในส่วนที่ช่วยซึมซับของน ้ำหรือแอมเพิล
มีหลำยคุณสมบัติที่สำมำถสัมผัสได้โดยตรง ผิวขำวกระจ่ำงใส, ให้ควำมเต่งตึง
รูขุมขนกระชับ, ลดรอบแผลเป็น, ริ้วรอยดูจำง ที่ส่งผ่ำนส่วนประกอบที่ส ำคัญไปจนถึงชั้นผิวหนังแท


1 กล่อง – 20 ขวด
เป็นควำมเข้ำกันที่สุดของ MISFILL+ Injector
* สินค้ำนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว ห้ำมน ำมำก ำจัดซ ้ำและห้ำมน ำกลับมำใช้ใหม


THREAD

เส้นร้อยไหม

ได้มีผล V-line บนใบหน้าที่มีแรงดึงที่แข็งแกร่งและทำให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี

Premium facial contour solution

สร้ำงโครงหน้ำที่สวยงำม และมีควำมยืดหยุ่น
โซลลูชั่นของโครงหน้ำไดมอนด์ที่มอบควำมโดดเด่นของคุณ
มอบใบหน้ำที่เล็กและเรียว

ช่วยเพิ่มให้ผิวแข็งแรง
เพิ่มควำมยืดหยุ่นอย่ำงไม่มีปัญหำ เติมเต็มส่วนที่หำยไป
ไขมันที่ขำดหำย, ที่ต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ
ท ำให้หน้ำเรียวอย่ำงเป็นธรรมชำติ และอ่อนเยำว์

Premium body contour solution

MISFILL+ DIAMOND BODY เป็นแอมพูลสำหรับยกกระชับผิวกาย
เมื่อใช้สิ่งนี้ สามารถกระตุ้นบอดี้ไลน์
ทำให้ผิวหนังให้เต่งตึง
และเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผิวหนังเรียบเนียนขึ้น

RE • เป็นแบรนด์เครื่องสำอางเมดิคัลเกรดยอดนิยม ประกอบไปด้วยสารสกัดคาเวียร์ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงและอุดมไปด้วยสารอาหารผิว พรีเมียม
RE • Mask และครีม RE • pair ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดใบบัวบกหรือมาเดคาสโซไซด์ที่ดีที่สุดต่อการฟื้นบำรุงผิวเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์
นอกจากการฟื้นบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นโดยการปรับผิวให้ขาวกระจ่างและลดริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลใจในเรื่องของผิวที่หย่อนคล้อยและผิวหมองคล้ำอีกด้วย

BIO-RADIANCE MEDICAL MASK

แพค็มาส์กหน้าสําหรบัผิวบอบบาง
ที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้อยางรวดเรว็และสมบูรณ์
มสีารสกดัจากปลาคาเวยีรและสารสกดัเหด็โคนขาว
มอบสารอาหารและความชุ่มชื้นใหก้บัผว
ช่วยปรบัสผีวิและปรบัสภาพผวิแหง้ใหผ้วิกระจางใส
เนื้อเยื่อมคีวามหนาแน่นสมัผสัใกลช้ิดกบัผวิหนัง
ช่วยผวิขาวใสและฟื้นฟรูิ้วรอยยดืหยนุ่และมสีขุภาพดี

Cica Cream (Madecassoside)

อินเทนซีฟมาเดคาสครีมที่มีประสิทธิภาพในการช่วยชะลอวัยและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว
ทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดจากเป็ปไทด์และมาเดคาสโซไซด์ ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอย.
มีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นบำรุงผิว / ช่วยดูแลรักษาผิวที่มีการถูกทำร้ายหรือเสื่อมสภาพ /
ลดเลือนริ้วรอย / ผลัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว / บำรุงและลดรอยบนผิวหนัง /
เติมความชุ่มชื้นและปกป้องชั้นผิว / เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว
สามารถซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เติมความมีชีวิตชีวาให้แก่ผิว
สารสกัดมาเดคาสโซไซด์ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผิวที่เกิดรอยขีดข่วนหรือฟกช้ำ

Moisture Essence Sun (SPF 50+ PA++++)

ครีมกันแดดแบบ All-in-one ที่ไม่เคยมีมาก่อน
มอยเจอร์ไรเซอร์ที่รวมแตกต่างกันถึงสามแบบ! กรดไฮยาลูโรนิกส์สามเท่า!
ไม่มีสารตกค้าง, มีสีขาวเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ
SPF50+/PA++++ ปกป้องนานกว่า 750 นาที
ป้องกัน UVA, UVB! การป้องกันรังสี UV ที่ทรงพลังที่สุด
มีส่วนผสมของต้นเบิร์ชเพื่อสุขภาพผิว
เอสเซนส์มอยส์เจอร์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพผิว
มีส่วนประกอบ Adenosine, Niacinamide, madecasoside,
ต้นเบิร์ช, สารสกัดจากลาเวนเดอร์, สารสกัดจากดอกไม้คอร์นฟลาวเวอร์

World Wide
Beauty

 
เมดิคัลแล็บส่งออกเครื่องสำอางพรีเมียมและฟิลเลอร์คุณภาพสูงขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
มีการให้บริการRE • เอสเทติคส์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีจีน นครเซี่ยงไฮ้
พยายามอบรมบ่มเพาะให้ได้บุคลากรผู้มีความสามารถในงานด้านความงามผิวพรรณจากสถาบัน
จากการร่วมมือของคลินิกสกายภายในประเทศทำให้คุณสามารถใช้บริการของเราที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ

สถาบันศัลยกรรมตกแต่ง เปอตี / กึ่งถาวร / ความงามด้านผิวพรรณ

สมาชิกในคณะผู้บรรยายของสถาบันเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ดำเนินการหลักสูตรระดับสูง เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถส่งให้ไปปฏิบัติงานเป็นอาชีพหลักได้ ทั้งนี้จึงเป็นสถานที่อบรมผู้ที่มีศักยภาพให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของประเทศต่าง ๆ และในโกลบอล เน็ตเวิร์ค .

ความร่วมมือระหว่าง RE • N & คลินิก Sky

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ช่วยเนรมิตความงามให้แก่ลูกค้า ผ่านการรักษาที่เหมาะสมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ใช้วิธีการรักษาโดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง ให้บริการการแพทย์คุณภาพสูงผ่านการร่วมมือกันของคลินิกศัลยกรรมตกแต่งสาขาหลัก.

เกาหลี ประเทศจีน ไทย
Medical Lab Thailand
MISFILL+, RE •
รัสเซีย
D F K
F&B
ประเทศยูเครน
Nano Beauty Group
MISFILL+, RE •
อิรัก
Alfahras Altibi
MISFILL+, RE •
ฮ่องกง ฟิลิปปินส์
Blue Solutions
Medical
MISFILL+, RE •
ประเทศเม็กซิโก
RBS Medistore
MISFILL+
ประเทศเดนมาร์ก
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
ประเทศนอร์เวย์
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
สวีเดน
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
ประเทศฟินแลนด์
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
ประเทศไอซ์แลนด์
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
อุซเบกิสถาน
MISFILL+, RE •
ประเทศคีร์กีซสถาน
MISFILL+, RE •
คาซัคสถาน
Estel Kazakhstan
MISFILL+
ลิเบีย
Venice International
MISFILL+
close
close